Algemene Voorwaarden

Begrippen:

  • Deelnemer(s): degene(n) die, uit eigener beweging, de workshop volgt en / of de acht-weekse training.
  • Locatie: het gebouw / de zaal, waar de Trainingen en / of workshops worden georganiseerd.
  • Trainer: Bo Slatérus of Bo Slatérus Mindfulness.
  • Training: acht bijeenkomsten van elk 2 uur, waarin de Trainer les geeft.
  • Workshop: een 2 uur durende bijeenkomst, waarin de Trainer uitlegt wat mindfulness is en wat de effecten van mindfulness zijn.

Verandering van workshop en trainingsdagen, locatie of zaal

De Trainer kan in uitzonderlijke gevallen de Locatie wijzigen en / of de data van een Workshop en / of de Training verplaatsen. De Deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden.

Absentie/Annuleren

Absentie:

Bij absentie tijdens de Training kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd en / of restitutie van trainingsgeld. De Deelnemer meldt een absentie zo vroeg mogelijk bij de Trainer telefonisch of per mail. Gemiste lessen kunnen in verband met de opbouw van de Training niet worden ingehaald.

Annuleren:

Bij het annuleren van de Workshop krijg de Deelnemer het ontvangen inschrijfgeld terug, mits de Deelnemer uiterlijk één dag vóór de Workshop annuleert.

Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de Training krijgt de Deelnemer het gehele bedrag gerestitueerd.

Bij annulering binnen vier weken vóór aanvang van de Training is geen restitutie mogelijk.

Ingeval van annuleren stuur een mail naar: info@boslaterusmindfulness.nl om de Trainer hiervan op de hoogte te stellen.

De Trainer kan bij onvoldoende Deelnemers de Workshop en / of Training of later starten of annuleren. In geval van annuleren, ontvangen de Deelnemers het betaalde (trainings)geld retour.

Beëindiging van de trainingen

Als de Deelnemer de Training tussentijds beëindigt of onderbreekt, kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie van trainingsgeld.

De Trainer kan een Deelnemer verzoeken de Workshop en / of Training te verlaten ingeval de Deelnemer:

  • ernstig tekortkomt in het voldoen van de opdracht(en);
  • frequent afwezig is; bij de acht-weekse training dient de Deelnemer minimaal 6 van de 8 keer aanwezig te zijn.
  • het groepsproces ernstig verstoort;
  • onbehoorlijk gedrag vertoont (diefstal, verbaal geweld, onjuiste informatie verstrekken);
  • nalatig is in het nakomen van (onder andere financiële) verplichtingen rond de Workshop en / of Training.

Kosten

De kosten staan vermeld op de website https://www.boslaterusmindfulness.nl

Betalingen

De betaling van de Training dient uiterlijk 4 weken voor aanvang te hebben plaatsgevonden op bankrekeningnummer NL52 KNAB 0259 058130 tnv B.Slaterus-Manni.

Als de betaling is ontvangen, wordt door de Trainer altijd een ontvangstbevestiging aan Deelnemer gestuurd.

De betaling van de Workshop dient uiterlijk 1 dag voor aanvang te hebben plaatsgevonden op bankrekeningnummer NL52 KNAB 0259 058130 tnv B.Slaterus-Manni.

Als de betaling is ontvangen, wordt door de Trainer altijd een ontvangstbevestiging aan Deelnemer gestuurd.

Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Aansprakelijkheid

De Trainer doet er alles aan om Workshops en / of Trainingen voor Deelnemers op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van en deelnemen aan een Workshop en / of Training is voor eigen risico van de Deelnemer. De Trainer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van Deelnemer voorafgaand, tijdens of na de Workshop en / of Training.

Bo Slatérus Mindfulness is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van Deelnemers voor, tijdens of na een Workshop en / of Training.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bo Slatérus Mindfulness kan tijdens trainingen en workshops opnamen maken, zoals foto’s, video’s en audio. Het is mogelijk, dat een Deelnemer op bedoelde beelden herkenbaar te zien is.

Bo Slatérus Mindfulness heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een training of workshop geeft de Deelnemer toestemming aan Bo Slatérus Mindfulness om deze gegevens / beelden te kunnen gebruiken.